Rick Nakasone, Od 2390 N. Tustin Ave.
Santa Ana, California
92705
美國
Services:
[zh-hant]glasses
電話17 145 433 167
傳真: