Side Kuyum Kamelya World Hotel
Antalya, Turkey

Turkey
Services:
phone
Tel
Fax: